Triển khai Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Triển khai Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

 Thực hiện Công văn số: 1799/SGDĐT-GDTrH&TX ngày 05/12/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp về việc triển khai Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.
Chính phủ điện tử
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội